INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT

INDIVID
INDIVIDUELL HANDLEDNING    SAMTALSTERAPI    COACHING
         


 

 

Coaching
 

Coaching

”Med coaching får du verktygen att förändra hur du tänker och agerar. Att ta fram dina resurser och nå dina mål. Helt enkelt utnyttja din fulla potential.”

Coaching är hjälp till självhjälp för att bidra till att människor mår, presterar och fungerar bättre inom livets alla områden. Det är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap. Att kunna leda sig själv, förstå och styra sina tankar och att vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar.

Med coachande samtal och effektiva verktyg får du hjälp att planera din utveckling, ta fram dina visioner, sätta upp mål och genomföra positiva förändringar för att nå dit du vill. Det ger ökad förmåga att själv påverka ditt liv i önskad riktning genom att skapa tilltro till den egna förmågan och utveckla dina inre resurser. Fokus riktar sig på nuet och framtiden och kan omfatta hela livssituationen eller olika delar av den.

Coachingen inleds med en coachingöverenskommelse gällande coachingens innehåll, upplägg och omfattning. Förutom klassiska coachingverktyg integreras också verktyg från psykosyntes, KBT, ACT och Compassionfokuserad terapi.

 

Explica erbjuder:

- Ledarskapscoaching

- Individuell coaching

- Gruppcoaching
 

Professionell coaching möjliggör för ditt företag att: 

* tydliggöra och uppnå företagets mål och värderingar
* öka motivationen, medvetenheten och engagemanget inom företaget
* ökad arbetsglädje, effektivitet och mer resultatinriktat arbete
* stödja och utveckla chefer och personer i ledande befattningar
* få personalen att må bättre och därmed öka frisknärvaron
* kommunicera mer framgångsrikt inom företaget

Gruppcoaching bidrar till att:

* stärka gemenskapen och teamkänslan i gruppen
* få förhållningssätt och tekniker för effektivare och mer strukturerat arbetssätt
* tydliggöra och uppnå gruppens mål och värderingar
* utveckla förståelse för varandra, minska konflikter
* främja kreativitet, effektivitet och dynamiken i gruppen
* mer positiv inställning till utveckling och förändring
* kommunicera mer framgångsrikt
* nå bättre resultat tillsammans

Individuell coaching hjälper dig att:

* förverkliga och uppnå dina visioner, drömmar och projekt
* utvecklas jobb- och karriärmässigt
* sätta upp mål och skapa och genomföra handlingsplaner 
*
ta fram dina inre resurser, stärka din självbild och självrespekt, bygga upp självkänsla och      
   självförtroende
* utveckla förmågor och färdigheter samt ta fram och utnyttja din fulla kapacitet och livspotential
* få insikter, perspektiv, förhållningssätt och tekniker för ökad medvetenhet och självkännedom
*
hantera omgivningens krav och förväntningar och balansen mellan privatliv och arbete 
* skapa förutsättningar för goda relationer
* kommunicera mer framgångsrikt med din omgivning
* förändra vanor och beteendemönster
* hantera stress och möjliggöra livsstilsförändringar


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby