coaching

 

Med coaching får du verktygen att förändra hur du tänker och agerar. Att ta fram dina resurser och nå dina mål. Helt enkelt utnyttja din fulla potential.

Coaching bidrar till att människor mår, fungerar och presterar bättre och är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap. Att kunna leda sig själv, förstå och styra sina tankar och att vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar.

Med coachande samtal och effektfulla verktyg får du hjälp att planera din utveckling, ta fram dina visioner, sätta upp mål och genomföra positiva förändringar för att nå dit du vill.

Det ger ökad förmåga att själv påverka ditt liv i önskad riktning genom att skapa tilltro till den egna förmågan och utveckla dina inre resurser. Fokus riktar sig på nuet och framtiden och kan omfatta hela livssituationen eller olika delar av den.

Explica erbjuder:

 • Ledarskapscoaching 
 • Gruppcoaching
 • Individuell coaching 
   
  Coaching hjälper dig att:
 • Förverkliga och uppnå dina visioner, drömmar och projekt.
 • Utvecklas jobb- och karriärmässigt.
 • Sätta upp mål, skapa och genomföra handlingsplaner.
 • Ta fram dina inre resurser, stärka din självbild och självrespekt, bygga upp självkänsla och   självförtroende.   
 • Utveckla förmågor och färdigheter samt ta fram och utnyttja din fulla kapacitet och livspotential.
 • Få insikter, perspektiv, förhållningssätt och tekniker för ökad medvetenhet och självkännedom.
 • Hantera omgivningens krav och förväntningar och balansen mellan privatliv och arbete.
 • Skapa förutsättningar för goda relationer.
 • Kommunicera mer framgångsrikt med din omgivning.
 • Förändra vanor och beteendemönster.
 • Hantera stress och möjliggöra livsstilsförändringar.

Coaching möjliggör för ditt företag att: 
 • Tydliggöra och uppnå företagets mål och värderingar.
 • Öka motivationen, medvetenheten och engagemanget inom företaget.
 • Ökad arbetsglädje, effektivitet och mer resultatinriktat arbete.
 • Stödja och utveckla chefer och personer i ledande befattningar.
 • Få personalen att må bättre och därmed öka frisknärvaron.
 • Kommunicera mer framgångsrikt inom företaget.