Ledningsgruppsutveckling

 

Den strategiska ledningen påverkar medarbetare, team och organisation i både produktivitet och resultat som i tillit och samarbete.

För högre effekt i organisationen behöver ledningsgruppen framgångsrikt nå ut med visioner och värderingar. Skapa förtroende och säkerställa att ledningsgruppens intentioner och fastslagna strategier implementeras på ett sätt som skapar engagemang och tilltro hos medarbetarna.

För att ledningsgruppen ska kunna leda strategiskt och ha förmåga att hantera komplexa frågeställningar behövs en samsyn kring uppdrag och roller samt att ledningsgruppens medlemmar känner varandra på djupet. Med tilliten etablerad ökar teamets gemensamma kraft att leda verksamheten i rätt riktning.

Utvecklingsinsatsen riktar sig mot gruppens strategiska planeringshorisont och vad som skall åstadkommas. För att sedan arbeta vidare med hur ledningsgruppen bäst bör handla så att viljan landar i önskvärda beteenden som ger effekt. Detta genom att säkerställa strukturen för ledningsgruppens arbete och skapa samstämmighet kring vision, syfte och värdegrund. Även översyn av beslutsprocessen, agenda och mötesstruktur. Därutöver ges gruppens egen utvecklingsprocess utrymme för ökad tillit och öppenhet, som en förutsättning för högre teamsamverkan.  

Genom ledningsgruppsutvecklingen skapas förutsättningar för att bli ett effektivt ledningsteam som bidrar till högre grad av engagamang, kreativitet och motivation i organisationen.