empatiskt och förtroendefullt samarbete

TEAMUTVECKLINGSPROGRAM


- Hållbart och förtroendefull samarbete -
 

                     Hur vi skapar tillitsfulla och förtroendefulla relationer och samarbetsinriktade  hållbara team.
 

Hållbara och förtroendefulla realtioner är grunden till medarbetarnas samarbetskapital. Vilket är avgörande för en grupps förmåga att bygga upp effektiva samarbetsinriktade relationer och bli ett effektfullt team som skapar en god verksamhet och goda resultat utifrån syfte och mål.

Ett gott samarbetskaptial  är något som kan förvärvas och skapas genom självkännedom och emotionell intelligens samt med konkreta verktyg och färdigheter som kan tränas upp. I det här programmet får du framgångsstrategierna för ökat samarbete och teamkänsla. 

 

För hållbarhet och framgång i en organisation krävs tillit och samarbete. För samarbete och teamkänsla krävs samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Något som  börjar inom varje enskild individ.

Vi behöver tillit till oss själva, varandra och till att vi alla kan göra skillnad, tillsammans. Tillit mellan människor byggs när vi tror på samma sak, respekterar varandra och kombinerar våra styrkor så att vi uppnår mer effektfull och meningsfull prestation tillsammans än vara och en för sig.

För att skapa det behöver emotionell intelligens och självledarskap utvecklas. Det krävs självkännedom, öppenhet och ödmjukhet. Lust, kreativitet och synergi uppstår när vi kompletterar och lyfter varandra och behandlar varandra med respekt utifrån både vår egen och andras integritet. Emotionell intelligens påverkar i arbetssammanhang både arbetsprestationen, ledarskapsförmågan och välbefinnandet.

Förtroendefullt samarbete är en färdighet, inte en medfödd kunskap, utan en förmåga och ett beteende som man kan träna på och öka flexibiliteten inom. Med dem färdigheterna kan vi hantera beteendeproblem på ett konstruktivt sätt och handla mer rationellt och funktionellt, så det gagnar både oss själva och gruppen som helhet.

Under det här teamutvecklingsprogrammet blir ni utrustade med en verktygslåda med metoder och förhållningssätt kring viljan till samarbete och det egna ansvaret för teamets samverkan. Ni får kunskap om mellanmänskliga relationer och vad som skapar förtroende och tillit. Hur vi kan skapa förtroendekonton, lyssna, nå och förstå varandra bättre.
Ökad självkännedom och förmågan att förstå, hantera och reglera både vårt eget och andras beteenden i olika situationer. Vara mindre försvarsinriktade och ha ett intressebaserat förhållningssätt för att nå överenskommelser och lösa konflikter. Hur konstruktiv feedback ges och hur det är möjligt att vara effektiv och omtyckt på samma gång. Vad som främjar problemlösning och möjliggör synergier där samtliga inblandade kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Hur teamet kan utveckla "Det goda drivet" för att bli långsiktigt hållbara.

Programmet bygger på emotionell intelligens, neuroledarskap samt aktuella teorier kring  teamledarskap. Lärandet sker genom upplevelsebaserad färdighetsträning, där kortare teoriavsnitt varvas med övningar och fall samt individuella och gemensamma reflektioner. Ni blir utrustade med handfasta verktyg och färdigheter som direkt kan omsättas i vardagen.
 

För mer information om hållbart och förtroendefullt samarbete samt intresseanmäla - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.
 

                                                       Varmt välkommen!