Indirekt Ledarskap

Om utbildningen
Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra ledare kräver ett helhetstänk, förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit samt förmåga att säkra att dina mellanchefer har förstått de fastlagda strategierna och agerar utifrån ledningsgruppens intentioner. Att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer.

Kursen i Indirekt Ledarskap ger dig verktyg för att förändra och förbättra verksamheten. Du får bland annat lära dig vad det innebär att vara en förebild, om det egna indirekta ledarskapet, vilken roll ledningsgruppen har, och kommunikation och interaktion inom flera områden.

Denna utvecklingsinsats för ledningsgrupper fokuserar på gruppens strategiska planeringshorisont, vad som skall åstadkommas. För att sedan arbeta vidare med hur ledningsgruppen bäst bör handla så att viljan landar i önskvärda beteenden i vardagen, beteenden som också går att få syn på och som skall ge effekt.

Utifrån enhetens/avdelningens/organisationens uppdrag och intentioner arbetas konkreta åtgärder fram genom att se verksamheten genom alla ingående delar i modellen ”Indirekt Ledarskap”. Med den ”röda tråd” som ledarutvecklingen vilar på med modellen som stöd tillämpas ett gemensamt språk där alla i ledningsgruppen känner igen sig och på så sätt lättare kan förstå hur man skall skapa påverkan i önskad riktning. Detta via två led:

Handlingsinriktad påverkan
Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.

Imageinriktad påverkan                                                                                                         Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Målgrupp
Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig och kommunal verksamhet. Önskvärt är att ha egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst 1 organisatorisk nivå under sig.

Mål

  • Kursen ska ge förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och för begreppen handlingsinriktad och imageinriktad påverkan.
  • Kursen ger också förståelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar medarbetarna och organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang och tilltro hos medarbetarna.
  • Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion ges deltagaren möjlighet att ta fram sin egen personliga aktionsplan för att utveckla sitt eget indirekta ledarskap.


Utbildningens huvudområden

  • Utbildning i Indirekt Ledarskap (IL)
  • Ett bedömningsformulär (ILL) för personlig feedback.
  • Ledningsgruppsutveckling med strategisk planeringshorisont utifrån organisationens uppdrag.
  • Konkret åtgärdsplan för ledningsgruppens arbete och struktur för integrering av uppdrag och målbild i organisationen.
  • En metod för personlig ledarutveckling och en personlig aktionsplan för utvecklat indirekt ledarskap
  • Individuellt samtal med handledare.

 
Upplägg - Utbildningens ram och omfattning
Kursen genomförs under 2 + 2 dagar med två handledare. Mellan dem två utbildningsblocken genomförs en ledarstilskartläggning (ILL) av dina aktuella ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap och önskad utveckling. Du väljer själv vilka 4-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen digitalt.
 
Mellan blocken arbetar också ledningsgruppen med en fördjupningsuppgift och en handlingsplan, som omsätter nya kunskaper och förvärvade insikter direkt i praktiken.
Upplägget varvar teori med praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektion. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Det ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation. Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna.

Kursledare
Utbildningen genomförs med två handledare. Handledarna är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Därigenom sker också regelbunden kvalitetsutveckling genom utvärderingar, seminarier och erfarenhetsutbyte. Handledarna har lång erfarenhet av utbildning och individ-, team- och ledarutveckling inom både privata och offentliga organisationer.

Kurskostnad
Kurskostnaden offereras för varje enskilt utbildningsupplägg. I kurspriset ingår grundkurs i IL, kursmaterial samt kursintyg.

För ledarskapsbedömningen ILL tillkommer en avgift från Försvarshögskolan.

Varmt välkommen att ta kontakt här för ytterligare information eller frågor!