Utvecklande ledarskap

Om utbildningen
Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet om hur du leder effektivt. UL – Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man nå de mål man kommit överens om på kort sikt, när det fungerar bra. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma betydligt mycket längre och nå större effekt.

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om värdegrund och moral, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Den utvecklande ledaren får medarbetarna att gemensamt omfatta verksamhetens långsiktiga mål och att drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en ledarstilskartläggning (ULL360) av dina aktuella ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap och önskad utveckling. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Utbildningens övergripande mål

 • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar
 • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL360 (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). Samt en personligt utformad utvecklingsplan.
 • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.


Effekter

 • Ett effektivare och resultatskapande ledarskap
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • Tydliggjort dina utvecklingsbehov
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och dina utvecklingsområden
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • Ökad förmåga till utvecklande ledarbeteenden
 • En personlig handlingsplan som syftar till att utveckla ditt ledarskap
 • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar


Programmets fyra huvudområden

 • Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
 • 360-graders ledarstilskartläggning
 • Personlig utvecklingsplan
 • Individuell coaching


I konceptet Utvecklande Ledarskap ingår även:

 • Ett bedömningsformulär (ULL360) för personlig feedback.
 • En teoretisk modell.
 • En metod för personlig ledarutveckling.


Upplägg - Utbildningens ram och omfattning
Kursen genomförs under 3+1 dagar med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du får kunskap om olika ledarstilar och dess effekter samt metoder för din personliga ledarutveckling. Ökade färdigheter i utvecklande ledarbeteenden, konkreta och användbara verktyg att hitta nya vägar i ditt ledarskap samt bekräftelse och tilltro till det som är bra i det du redan gör. Mellan dag 2 och dag 3 genomförs även individuell coaching utifrån ledarstilskartläggningen ULL360.

Efter grundkursens tre dagar genomförs inom en månad en fördjupningsdag. Den syftar till att stämma av och revidera den personliga utvecklingsplanen, ge ytterligare verktyg för utvecklande ledarskap samt möta hinder och hantera verkliga fall utifrån det personliga ledarskapet och handledning kring det. Mellan dessa dagar sker också ett uppföljningssamtal med handledare med fokus på utvecklingsplanen och förändringsprocessen mot ett än mer  utvecklande ledarskap.

En grund för utbildningen är den ledarstilskartläggning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap, och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning - via internet och i god tid före kursstart.

Målgrupp
Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Men även nyckelpersoner som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar, kanske som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller liknande. En utvecklande ledarskaps-utbildning är värdefull för alla som arbetar i en ledande befattning och vill utveckla sina ledarförmågor. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kunskapen för att sedan omsätta den i praktisk handling. Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras både med deltagare inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Kursledare
Utbildningen genomförs med två handledare. Handledarna är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan. Därigenom sker också regelbunden kvalitetsutveckling genom utvärderingar, seminarier och erfarenhetsutbyte. Handledarna har lång erfarenhet av utbildning och individ-, team- och ledarutveckling inom både privata och offentliga organisationer.

Kurskostnad
I kurspriset ingår grundkurs i UL samt fördjupningsdag (3+ 1 dagar), ledarstilskartläggningen ULL360, kursmaterial, kursintyg samt uppföljningssamtal av kursledare mellan grundkurs och fördjupning.
Kurskostnaden offereras för varje enskilt utbildningsupplägg.


Varmt välkommen att ta kontakt här för ytterligare information eller frågor!