VAd innebär emotionell  intelligens?

Emotionell intelligens: Grunden i självledarskap är emotionell intelligens.

Definitionen för emotionell intelligens är:
”Förmågan att iaktta sina egna och andras känslor och emotioner. Att skilja mellan dem och använda denna information som vägledning för sina egna tankar och handlingar.”

Emotionell intelligens innebär:
  • Själviakttagelse: Medvetenhet och kunskap om våra inre tillstånd, preferenser, resurser, intuitioner.
  • Självreglering: Hantering av våra inre tillstånd, tankar, känslor, impulser och resurser.
  • Motivation: Känslomässiga tendenser som vägleder eller underlättar måluppfyllelse. Utvecklad vilja att agera mot mål och meningsfullhet.
  • Empati: Medvetenhet om andras känslor, behov och bekymmer.
  • Social kompetens: Skicklighet i att framkalla önskvärda reaktioner hos andra.

Emotionell intelligens är en inlärd förmåga som går att öva upp och fördjupa genom träning. Detta ökar kunskapen om egna beteendemönster och stärker förmågan till mer medvetna val.

Syftet med att utveckla emotionell intelligens är att optimera sig själv, tillvarata sina resurser och vara självledande för att fungera på en högre nivå än tidigare. När vi tillvaratar vår inre potential och ökar vår kapacitet bidrar vi också mer till andra människor och organisationer.

Forskning visar tydliga att vi har stor nytta av emotionell intelligens både när det gäller arbetsprestation, ledarskap och personligt välbefinnande. Genom stärkt självledarskap kan vi skickligare hantera arbetslivets, ledarskapets och privatlivets utmaningar. Vilket gynnar både individ, team och organisation på alla plan.


Läs mer om självledarskap här!